Záručná doba

Tovar možno reklamovať alebo vrátiť v súlade s platnými normami. Pred podaním akejkoľvek reklamácie nás najprv kontaktujte, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Na všetok tovar poskytujeme záruku po dobu trvanlivosti tovaru (kozmetické výrobky) uvedenú na obale alebo podľa platných noriem (pre ostatný tovar).

Záručná doba môže byť dlhšia/kratšia v závislosti od dátumu skončenia platnosti uvedeného na obale výrobku. Záručná doba je potom obmedzená dátumom skončenia platnosti.

- Dátum spotreby je na obale najčastejšie označený ako "spotrebujte do".

- dátum spotreby sa nemusí uvádzať na obale, ak minimálna trvanlivosť presahuje 30 mesiacov - v

  v tomto prípade je na obale zvyčajne graficky znázornená otvorená nádoba krému.

- Údaj na obale krému udáva, ako dlho po otvorení sa môže výrobok používať

- najčastejšie sa uvádza 12M alebo 24M, čo znamená 12 mesiacov alebo 24 mesiacov od otvorenia

Kedy sa sťažovať

1. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu, ak výrobok dostal v rozpore s kúpnou zmluvou alebo ak sa v záručnej dobe zistia skutočnosti, ktoré bránia bežnému používaniu výrobku.

2. Zákazník je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Ak ich nájde, je povinný ich bezodkladne nahlásiť predávajúcemu.

3. Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, prípadne či zásielka nevykazuje vonkajšie známky poškodenia. Ak kupujúci zistí zjavné vady, je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky a spísať s dopravcom protokol o škode - v tomto prípade zodpovedá za škodu dopravca. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené počas prepravy.

Reklamácie nedodaného, nesprávne dodaného alebo nesprávneho počtu kusov tovaru je potrebné uplatniť bezodkladne po jeho prevzatí, najneskôr do dvoch dní e-mailom. V prípade reklamácie nás vždy okamžite kontaktujte e-mailom na adrese info@gratianatura.cz alebo telefonicky na čísle (+420 776 298 517), aby sme mohli vašu reklamáciu čo najskôr vyriešiť k vašej spokojnosti.

Upozorňujeme, že ak nedodržíte podmienky skladovania uvedené v popisoch výrobkov z hliny - pokiaľ ide o skladovanie mimo zdrojov tepla, v neplastových nádobách (okrem originálnych obalov), mimo chemických látok atď., a v prípade výrobkov starostlivosti o telo Organic Essence - pokiaľ ide o odporúčané teploty skladovania, takáto reklamácia nebude zohľadnená v prípade reklamácie možného znehodnotenia týchto výrobkov.

V prípade reklamácie, vrátenia alebo výmeny tovaru je potrebné zaslať písomné oznámenie o vadách alebo nedostatkoch tovaru a tovar s týmto oznámením zaslať doporučene a riadne zabaleným balíkom (nie na dobierku) s dokladom o kúpe alebo inými dokladmi patriacimi k tovaru na adresu našej spoločnosti. Náklady na poštovné sa zákazníkovi nevracajú, ak sa individuálne nedohodne inak. Odporúčame poslať balík doporučenou poštou, aby ste sa chránili pred prípadnou stratou zo strany dopravcu.

Postup a riešenie reklamácií

1. Predávajúci informuje zákazníka o spôsobe vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie a vydá zákazníkovi doklad o prevzatí reklamovaného tovaru.

2. Predávajúci má na samotné uplatnenie reklamácie 30 dní.

3. Predávajúci informuje zákazníka o vybavení reklamácie telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje, ktoré mu zanechal bezprostredne po vybavení reklamácie.

4. Predávajúci môže reklamovaný tovar vymeniť alebo opraviť. Ak to nie je možné, predávajúci môže poskytnúť zľavu z ceny tovaru alebo vrátiť sumu, za ktorú bol tovar zakúpený, a to buď poukážkou, alebo bežným hotovostným či bankovým prevodom. V prípade vrátenia peňazí prevodným príkazom sa odpočíta poplatok za službu.

5. V prípade, že predávajúci nevyrieši reklamáciu v zákonnej lehote 30 dní, zákazník má okamžite nárok na nový výrobok alebo vrátenie peňazí (forma podľa dohody).

6. Ak sa sťažnosť považuje za oprávnenú, zákazník má nárok na náhradu primeraných nákladov, ktoré mu vznikli pri uplatňovaní jeho práva.

Pri podaní reklamácie môže zákazník uviesť formu požadovanej kompenzácie (nový výrobok, náhradný výrobok, zľava na tovar, vrátenie peňazí vo forme poukážky, refundácia). Predávajúci sa bude snažiť tejto požiadavke vyhovieť. Nie je však pre zákazníka záväzný a môže sa zmeniť po dohode so zákazníkom. V prípade výmeny tovaru z dôvodu nevyhovujúceho tovaru znáša náklady na opätovné zaslanie vymeneného tovaru vždy zákazník. Vracaný tovar nemusí byť v pôvodnej obálke/krabici.

Ak sa zistí výrobná chyba, tovar bude vymenený kus za kus, ak tento tovar už nie je na sklade, zákazníkovi budú vrátené peniaze. Cena poštovného a balného nie je zahrnutá do náhrady.

Na záver by sme chceli dodať, že je potrebné rozlišovať medzi reklamáciou a odstúpením od zmluvy. V prípade, že sa kozmetický výrobok použije a nezodpovedá objednávke, možno voči predávajúcemu uplatniť nároky vyplývajúce z nedodržania kvality pri prevzatí podľa § 2161 Občianskeho zákonníka. Zároveň sa však výrobok nemôže ďalej používať a reklamáciu nemožno uplatniť, kým sa takmer nespotrebuje.

Naproti tomu existujú určité výnimky z odstúpenia od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa § 1829 Občianskeho zákonníka, ktoré sú taxatívne vymenované v § 1837 Občianskeho zákonníka. Jednou z výnimiek sú zmluvy na dodanie tovaru v uzavretých obaloch, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a ktoré nemožno z hygienických dôvodov vrátiť. Ak sa teda odstráni obal napríklad krému, nebude už možné uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.