společnost NUZBOZ s.r.o. provozující e-shop www.gratianatura.cz

Pro společnost Nuzboz s.r.o. je seriózní vyřizování objednávek nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu osobních dat našich zákazníků.


Ve zkratce

  • Při vytvoření objednávky nám dáváte svůj svůj email.

  • My Vám na něj budeme posílat informace o stavu objednávky a občasný newsletter.

  • Newsletter posíláme momentálně jedenkrát za měsíc, abychom tlumočili slevy a novinky.

  • Nikomu jinému Váš email neprodáváme nebo nepředáváme dále.

  • Pokud se budete chtít z odběru newsletteru odhlásit, v každém mailu najdete odkaz jak na to, nebo nám napíšete na info@pravebio.cz

  • Email budeme z daňových důvodů evidovat 10 let pokud nepožádáte o smazání dříve.

  • Jméno, adresu a telefonní číslo použijeme jen pro odeslání zboží a to je vše. Nic víc se s těmito údaji dál nedělá.


Celé znění

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost MyShirt production s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, reg č. subjektu: 00060959, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost MyShirt production s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití

Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 28935675, DIČ: CZ28935675, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Společnost NUZBOZ s.r.o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost NUZBOZ s.r.o., se sídlem Mokrá IV/6227, Mladcová, Zlín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99605 (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů přímého marketingu, jejichž odběr jste přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely přímého marketingu - email (tj. nabízení produktů) a pro vyřízení objednávky (jméno, adresa, email a telefonní číslo).

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s marketingovými aktivitami správce, konkrétně s přihlášením odběru mailových sdělení. Správce bude zpracovávat především e‐mail.
Pro vyřízení objednávky bude správce využívat jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a email. Tyto udaje se nebudou používat mimo potřeby vyřízení objednávky.

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem přímého marketingu, po dobu 10 let od registrování emailového newsletteru zasílaného naší společností, pokud tento souhlas neodvoláte.
Údaje nutné pro daňové účely jsou evidovány 10 let.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat.

Elektronicky na adrese: info@pravebio.cz

Telefonicky na tel. čísle: +420 776 298 517

Písemně na adrese:
NUZBOZ s.r.o.

Nám. T. G. Masaryka 1281

Zlín

76001

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména IT specialisti a správci serverů. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete. Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.